Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

 

WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “NOWE HORYZONTY” REALIZOWANEGO PRZEZ TECHNIKUM NR 3 W ŁODZI W RAMACH AKCJI 1 “MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA” W SEKTORZE EDUKACJA SZKOLNA, DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU “ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ”

 

 

W dniu 19.10.2023 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu “NOWE HORYZONTY” 

o numerze 2022-2-PL01-KA122-SCH-000092468 w składzie:

Beata Świderska - Dyrektor Szkoły, przewodnicząca Komisji;

Andrzej Świderek - nauczyciel przedmiotów zawodowych, członek Komisji;

Włodzimierz Głodek - nauczyciel wychowania fizycznego, członek Komisji.

Wpłynęło 18 zgłoszeń - ankiet rekrutacyjnych. Wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały złożone w terminie. Na podstawie Regulaminu Rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wyłoniła listę podstawową (16 uczestników) oraz rezerwową (2 uczestników). 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego udziału w Projekcie!

Lista nauczycieli zakwalifikowanych: (w kolejności alfabetycznej):

1. Żaneta Brykowska

2. Katarzyna Fajst-Święcicka

3. Aleksandra Gawin

4. Krzysztof Gront

5. Katarzyna Jacak

6. Katarzyna Krukowska

7. Magdalena Kurpeta

8. Ewelina Mruk-Gralak

9. Marta Oleńska

10. Renata Pacocha

11. Anna Pęczek

12. Monika Szyjer

13. Beata Świderska

14. Aldona Walczak-Matuszyńska

15. Maciej Wojciechowski

16. Aneta Wrona-Haładaj

Lista rezerwowa (w kolejności alfabetycznej):

1. Kornelia Hejduk

2. Karolina Majkowska

 

 


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
„NOWE HORYZONTY” REALIZOWANEGO PRZEZ TECHNIKUM NR 3 W ŁODZI W RAMACH AKCJI 1 „MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA” W SEKTORZE EDUKACJA SZKOLNA, DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ” REALIZOWANEGO W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.
 2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrekcji Technikum nr 3 w Łodzi.

§ 2. INFORMACJE PROJEKCIE

 1. Projekt 2022-2-PL01-KA122-SCH-000092468 o tytule „NOWE HORYZONTY” realizowany jest w Technikum nr 3 w Łodzi w okresie od 28. 06. 2023 r. do 27.12.2024 r.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS.
 3. Projekt zakłada udział 15 nauczycieli oraz dyrektora szkoły w kursach doskonalących na Malcie (metodyczno-językowych), a następnie wdrożenie nowych umiejętności w codzienną praktykę szkolną oraz dzielenie się „dobrymi praktykami”.
 4. Czas pobytu nauczycieli za granicą wynosi 7 dni. Wyjazdy na Maltę poprzedzone będą przygotowaniem językowo-kulturowym.
 5. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz język angielski.
 6. Projekt skierowany jest do nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz umiejętności w zakresie TIK, jak również zainteresowanych doskonaleniem warsztatu metodycznego, a także gotowych do podejmowania działań nowatorskich.
 7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 3. CELE PROJEKTU

 1. Udoskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego nauczycieli oraz kadry zarządzającej poprzez udział w kursach metodyczno-językowych.
 2. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat nauczania metodą CLIL i wdrożenie jej do codziennej pracy.
 3. Poszerzenie wiedzy w obszarze posługiwania się nowoczesnymi technologiami w edukacji oraz zastosowanie jej w praktyce szkolnej.
 4. Zdobycie przez nauczycieli nowych kompetencji dotyczących bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni.
 5. Rozbudowanie warsztatu metodycznego poprzez obserwację innowacyjnych metod nauczania w praktyce oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami.
 6. Wzrost atrakcyjności zajęć lekcyjnych poprzez zastosowanie przez nauczycieli nowych, angielskojęzycznych materiałów edukacyjnych.
 7. Wzrost poziomu otwartości wobec innych kultur poprzez codzienne przebywanie w środowisku międzynarodowym.
 8. Poprawa zdolności interpersonalnych oraz umiejętności pracy zespołowej, nawiązanie znajomości z pozostałymi uczestnikami szkolenia, pozyskanie inspiracji do dalszych działań nowatorskich.
 9. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez satysfakcję z udziału w projekcie, wzrost motywacji do dalszej pracy.
 10. Zdobycie wiedzy na temat programów i inicjatyw europejskich, sposobów ich realizacji oraz upowszechnienie tej wiedzy i efektów projektu w lokalnym środowisku.
 11. Nawiązanie współpracy międzynarodowej i poznanie nowych możliwości oraz inspiracji do dalszych działań i nowych projektów w ramach różnych akcji.
 12. Poprawa współpracy wszystkich lub większości nauczycieli poprzez dzielenie się wiedzą po zakończonym projekcie.
 13. Udoskonalenie umiejętności językowych kadry zarządzającej, które przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych.
 14. Wzrost prestiżu szkoły i poprawa jej konkurencyjności.
 15. Modyfikacja szkolnych programów nauczania o metody wykorzystujące narzędzia informatyczne oraz język obcy na szeroką skalę.
 16. Podniesienie poziomu nauczania w szkole oraz lepsze wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych.

§ 4. ZASADY REKRUTACJI

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi podjęte zostaną następujące działania:

 1. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa w gablocie przy pokoju nauczycielskim oraz w zakładce EFS+ „Nowe Horyzonty” na szkolnej stronie internetowej.
 2. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział weźmie piętnastu nauczycieli i dyrektor szkoły. Każdy uczestnik weźmie udział w jednej mobilności. Natomiast w przygotowaniach językowo-kulturowych przed wyjazdem uczestników oraz w lekcjach otwartych i prezentacjach innowacyjnych metod nauczania, które uczestnicy mobilności zorganizują po powrocie, mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele Technikum nr 3 w Łodzi, którzy zainteresowani będą podniesieniem swoich umiejętności językowych i kompetencji zawodowych.
 3. Rekrutacja do projektu trwa od 28.06.2023 do 10.10.2023 r.
 4. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora projektu wypełnioną ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 1 do regulaminu). Ostateczny termin złożenia ankiety upływa z dniem 04.10.2023 r., godz. 12.00. Kandydaci przystąpią do testu językowego przewidzianego na dzień 6.10.2023 r.
 5. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie:
  1. Szczególna sytuacja życiowa nauczyciela (w projekcie mogą wziąć jedynie osoby o tzw. mniejszych szansach, których dotyczy np. niepełnosprawność, przeszkody natury ekonomicznej, przeszkody kulturowe, problemy zdrowotne, przeszkody społeczne związane z dyskryminacją, przeszkody natury geograficznej).
  2. Znajomość języka angielskiego: ze względu na to, iż wszystkie szkolenia prowadzone będą w języku angielskim, a minimalny poziom znajomości języka angielskiego wymagany przez instytucję szkoleniową to B1, priorytet w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele o najwyższych umiejętnościach językowych.
  3. Dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły: podejmowanie z własnej inicjatywy dodatkowych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocyjnych.
  4. Motywacja nauczyciela do udziału w projekcie: ze względu na program projektu ważne jest nastawienie nauczyciela oraz jego gotowość do podejmowania działań przewidzianych do zrealizowania.
  5. Dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania z nim związane.

6. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.

7. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie dwuetapowo:

 1. ETAP 1: Nauczyciele zainteresowani wyjazdem wypełnią arkusz rekrutacyjny, na podstawie którego możliwe będzie zakwalifikowanie poszczególnych nauczycieli do drugiego etapu. Pierwsze posiedzenie będzie miało miejsce dnia 05.10. 2023 r. W trakcie spotkania członkowie komisji dokonają analizy złożonych ankiet i zakwalifikują do drugiego etapu nauczycieli, którzy najbardziej odpowiadają profilom uczestników projektu.
 2. ETAP 2: 06.10.2023 r. wśród nauczycieli wyłonionych podczas pierwszego etapu rekrutacji zostanie przeprowadzony test językowy, którego wynik ostatecznie rozstrzygnie czy dany nauczyciel będzie zakwalifikowany do mobilności. 10.10.2023 r. odbędzie się drugie posiedzenie, w wyniku którego zostaną wyłonieni uczestnicy projektu oraz nauczyciele zakwalifikowani na listę rezerwową. Przed podjęciem finalnej decyzji o zakwalifikowaniu nauczyciela do projektu, zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata do mobilności będzie oparta o wszystkie kryteria rekrutacji, z czego największe znaczenie mają (kolejność malejąca):
  1. Sytuacja życiowa nauczyciela (tzw. mniejsze szanse) – warunek konieczny
  2. Dotychczasowe zaangażowanie w życie szkoły – maksymalnie 40 pkt.
  3. Motywacja do podejmowania działań projektowych – maksymalnie 30 pkt.
  4. Poziom języka angielskiego kandydatów – maksymalnie 20 pkt. (poziom minimum B1 – 20 pkt., poziom A2 – 10 pkt.)
  5. Dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu „Nowe Horyzonty” – maksymalnie 10 pkt.
 1. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie podpisują umowę, która określa szczegółowe warunki udziału.
 2. Do mobilności zakwalifikowanych zostanie szesnastu nauczycieli. Ze względu na ryzyko wystąpienia tzw. „siły wyższej” uniemożliwiającej odbycie mobilności danego uczestnika w zaplanowanym przez niego terminie, konieczne jest stworzenie listy uczestników rezerwowych.
 3. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy co 3 osoby i składa się z dyrekcji szkoły, koordynatora projektu oraz co najmniej z jednego nauczyciela znającego założenia projektu.
 4. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostanie podana do publicznej wiadomości do 12.10.2023 r.

§ 5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie;
 2. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
 3. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
 4. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie;
 5. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową;
 6. Doskonalenia znajomości języka angielskiego, warsztatu metodycznego oraz umiejętności TIK;
 7. Godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym.

§ 6.ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem.
 2. W przypadku zakwalifikowania się nauczyciela na wyjazd i jego rezygnacji z tego wyjazdu, w wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopnień znajomości języka angielskiego są zbliżone do kwalifikacji i poziomu językowego uczestnika składającego rezygnację. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji.

§ 7.INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI I PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Z posiedzenia zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji oraz listę nauczycieli zakwalifikowanych do wyjazdu. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok pokoju nauczycielskiego oraz opublikowana na szkolnej stronie internetowej w zakładce EFS+ „Nowe Horyzonty” nie później niż 12.10.2023 r.
 2. Nauczyciele ubiegający się o udział w projekcie mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Procedurę odwoławczą prowadzi dyrektor szkoły. Odwołanie od decyzji komisji składa się w terminie 20.10.2023 do godz. 12:00 do Dyrektora Szkoły na piśmie, wskazując w nim niezgodności co do końcowej oceny formularza zgłoszeniowego lub w zakresie procedury rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołania i wydaje decyzję o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,
  a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela znającego założenia projektu.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce EFS+ „Nowe Horyzonty”.