KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

 

 

kliknij DO REKRUTACJI 2021 

ZASADY REKRUTACJI
DO TECHNIKUM NR 3 W ŁODZI
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Termin

Wydarzenie

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej .

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie

 

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku , w tym zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

22  lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

od 23 lipca 2021  do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 3  sierpnia 2021 r. 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

 

W przypadku wolnych miejsc - rekrutacja uzupełniająca wg harmonogramu

 

Termin

Wydarzenie

od 3 sierpnia 2021 r.

do 6 sierpnia 2021 r.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej .

od 3 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie

5 sierpnia 2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

16 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

od 17 sierpnia 2021  do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

19 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021 r. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

24 sierpnia 2021 r. 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 Dokumenty wymagane przy przyjęciu do szkoły: Badania lekarskie:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał)
 • 3 aktualne zdjęcia legitymacyjne
 • karta zdrowia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
  ( skierowanie na bezpłatne badanie lekarskie wydaje sekretariat szkoły)

Badania lekarskie:

Badania mona wykonywać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

Lista oddziałów:

Aleksandrowska 61/63, tel. (42) 27-27-803 lub (42) 27-21-808, mompa@wompcpl.eu

Gdańska 117 a, tel. (42) 63-65-355, (42) 63-67-627 lub 516 026 142, mompg@wompcpl.eu

Tymienieckiego 18, tel. (42) 27-97-280, (42) 25-05-459 lub 797 842 947, mompt@wompcpl.eu

Piłsudskiego 133B, tel. (42) 27-97-325, (42) 67-49-961 lub 506 474 362, mompp@wompcpl.eu

Zalecane jest wcześniejsze umówienie wizyty poprzez infolinię, pod w/w numerami telefonu lub droga mailową.

W celu wyznaczenia terminu badania drogą internetową prosimy o elektroniczne dostarczenie kompletnego skierowania na badania wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

Na badania należy się zgłosić z:

 1. oryginałem skierowania wystawionego przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzonym oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierającym jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
 2. dokumentem potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 3. kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej).
 4. okularami, soczewkami kontaktowymi wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparatem słuchowym – w przypadku ich używania,
 5. oświadczeniem o stanie zdrowia pacjenta – dotyczy uczniów/studentów wykonujących badania z art. 75. Ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2018 roku, o kierujących pojazdami, wypełnionym przez Osobę badaną podlegającą badaniu lekarskiemu, a w przypadku, gdy Osoba badana jest niepełnoletnia wypełnionym przez jej rodzica w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do pobrania na stronie internetowejwompcpl.eu– zakładka badania uczniów.

Uczniowie/studenci powinni zgłaszać się na badania na czczo.